REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Euro2024 – zgadnij wynik meczu z Gastro Monkey”

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą “Euro2024. Obstaw wynik meczu i wygraj z Gastro Monkey”

 • 1. Postanowienia ogólne

1.1  Organizatorem konkursu pod nazwą “Euro2024. Obstaw wynik meczu i wygraj z Gastro Monkey” na Facebooku i Instagramie Organizatora (zwanego dalej: Konkursem) jest PD Fit Damian Drozdowski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Skrybicze 17, 15-606 Białystok, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001022733 NIP: 9662174494 (dalej zwana „Organizatorem”)

1.2  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.Poprzez przystąpienie do Konkursu, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

1.3  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://www.gastromonkey.pl/

1.4  Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5  Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym. 

1.6  Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem

 • 2. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs trwa od 24.06.2024 do 25.06.2024 do godz. 17:45.

2.2 Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na profilu Facebook oraz Instagram Organizatora.

2.3 Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na Facebooku oraz Instagramie Organizatora w terminie do 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

 • 3. ZASADY KONKURSU

3.1  Czas trwania konkursu: od 24.06.2024 do 25.06.2024 do godz. 17:45.

3.2  Konkurs będzie polegać na wytypowaniu wyniku meczu i dodaniu komentarza z wyjaśnieniem, dlaczego akurat taki wynik meczu typuje uczestnik.

3.3  Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w drodze wyboru najbardziej kreatywnych prac spośród osób, które wypełnią określone w Regulaminie warunki konkursowe: wytypuje trafny wynik meczu i doda komentarz.

3.4  Organizator zastrzega, że każdy uczestnik konkursu może dodać tylko jeden komentarz, który bierze udział w rozdaniu nagród.

3.5  Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa będzie jego autorstwa i będzie przejawem jego osobistej twórczości, która to twórczość nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych.

 • 4. NAGRODY

4.1 W Konkursie nie ma przewidzianych łącznej ilości nagród. Wygrywa każdy to wytypuje trafny wynik meczu i doda komentarz.

4.2 Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4.3 Nagroda to 1 dzień dowolnie wybranej diety. 

 • 5 LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1 Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w drodze wyboru najbardziej kreatywnych prac spośród osób, które spełnią określone w Regulaminie warunki konkursowe.

5.2 Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.2 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.

5.3  Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej, podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4  Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając, według swej subiektywnej oceny, kreatywność i oryginalność przesłanej przez Organizatora pracy, a także adekwatność względem przedstawionego przez Organizatora tematu pracy.

 • 6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PD Fit Damian Drozdowski.

6.2 Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (zarówno Administratora, jak i Uczestników), do których należą: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie organizacji Konkursu oraz jego przeprowadzenia, dopełnienia wymogów formalnych związanych z przyznaniem nagród laureatom, rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, umożliwienia dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ,,RODO”). Ponadto dane Uczestników mogą być przetwarzane w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków polegających na gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych. Jeżeli uczestnicy wyrażą zgodę Administrator może także opublikować na swoim profilu informacje o laureatach Konkursu.

6.3 Organizator nie będzie udostępniał danych Uczestników Konkursu podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących przepisów lub udostępnienie danych będzie niezbędne do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, np. dostarczenia nagród laureatom.

6.4 Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi gromadzenia dokumentacji księgowej lub przedawnienia roszczeń.

6.5 Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na przesłance uzasadnionego interesu Uczestnika lub Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoba ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

6.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród.

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

7.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

 1. 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.