Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego na stronie internetowej https://gastromonkey.pl/ jest Damian Drozdowski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PD FIT Damian Drozdowski Spółka Komandytowa, z siedzibą przy Skrybicze 17, 15-606 Białystok , NIP: 9662174494, REGON 524608842 zwana dalej PD FIT Damian Drozdowski.

GASTRO MONKEY świadczy usługi na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej z Klientem również w wypadku zamówień dokonywanych mailowo lub telefonicznie a jego akceptacja jest warunkiem dokonania zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

GASTRO MONKEY przyjmuje zamówienia od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9-19. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa Klientów. Kontakt z GASTRO MONKEY jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej zamówienia@gastromonkey.pl oraz pod numerem telefonu 883 189 107.

PRZEDMIOT UMOWY

GASTRO MONKEY oferuje usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu pod wskazany adres zestawu posiłków (każdy zestaw składa się następujących posiłków: śniadanie, podobiadek, obiad, podwieczorek, kolacja) zamówionych przez Klienta na podstawie wybranej przez niego oferty obejmującej określony rodzaj diety, plan żywieniowy i standard kaloryczny i wskazanie okresu trwania umowy.

Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, szczelnie zamknięte opakowania oraz posiada etykietę, na której znajduje się nazwa posiłku. Każdy zestaw posiłków spakowany jest w papierową torbę ekologiczną, opisaną rodzajem planu żywieniowego oraz adresem Klienta.

Posiłki spakowane w czarne lub białe pojemniki nadają się do podgrzania wyłącznie w kuchenkach mikrofalowych (przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną). Przezroczyste pojemniki (butelki, kubki) nie nadają się do podgrzewania w jakikolwiek sposób. Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2-6 stopni Celsjusza.

GASTRO MONEY nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie oczekiwań Klienta w kontekście zamierzenia osiągnięcia przez niego w wyniku dokonania zamówienia określonych efektów zdrowotnych, dietetycznych, sportowych i innych podobnego rodzaju.

GASTRO MONKEY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub krzywdę wynikającą z niepoinformowania przez Klienta o okolicznościach, o których mowa w pkt 3.2 chyba, że szkoda lub krzywda wynika z winy umyślnej.

Promocje – w przypadku promocji organizowanej centralnie przez Gastro Monkey inne upusty i rabaty dostępne u naszych Partnerów nie łączą się.

ZAMÓWIENIE

Klient dokonuje zamówienia poprzez wypełnienie formularza dostępnego na ww. stronie internetowej oraz kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ, mailowo lub telefonicznie. Dokonanie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje przez wskazaną przez Klienta w zamówieniu liczbę dni, nie mniejszą niż 1. W czasie obowiązywania umowy, nie można jej wypowiedzieć z zastrzeżeniem pkt 6.

Przy dokonywaniu zamówienia Klient zobowiązany jest podać wszystkie informacje niezbędne do jego realizacji, w szczególności:

 • imię i nazwisko oraz ew. imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru zamówienia,
 • adres zamieszkania oraz dokładny adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) wraz z informacjami przydatnymi do realizacji zamówienia, np. nr klatki, piętra, kod do domofonu (patrz pkt 5.2),
 • telefon kontaktowy oraz adres e-mail,
 • wybrany rodzaj diety, plan żywieniowy oraz standard kaloryczny,
 • czas trwania umowy,
 • datę pierwszej dostawy (ew. harmonogram dostaw, jeśli dostawy mają następować bez zachowania ciągłości) oraz preferowaną godzinę dostawy,
 • dane konieczne do wystawienia faktury VAT, jeżeli Klient oczekuje jej wystawienia,
 • informacje o wszystkich produktach i składnikach spożywczych, które nie mogą – ze względu na stan zdrowia Klienta (w szczególności choroby lub inne dolegliwości, alergie, nietolerancje pokarmowe, itp.), jego preferencje smakowe lub z innego powodu – być wykorzystywane w przygotowywanych posiłkach.

W braku możliwości realizacji zamówienia z powyższych powodów,

Gastro Monkey uprawnione jest do odmowy przyjęcia zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

Zamówienia może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – osoba uprawniona do samodzielnego zawierania umów w imieniu tych podmiotów. Dokonując zamówienia Klient oświadcza, że jest w pełni uprawniony do jego dokonania.

PŁATNOŚĆ

Korzystanie z usług GASTRO MONKEY jest płatne wg cennika zamieszczonego na ww. stronie internetowej. Podane ceny zawierają podatek VAT. Koszt dostawy jest wliczony w cenę zestawu.

Koszt dostawy do miejscowości nie uwzględnionych w strefie dostaw ustalany będzie indywidualnie z Klientem.

Zapłaty za zamówienie Klient dokonuje za cały okres obowiązywania umowy w jeden z poniższych sposobów:

 • na rachunek bankowy prowadzony przez Mbank 28 1140 2004 0000 3202 8263 0795 w terminie do 48 godzin od chwili dokonania zamówienia.
 • za pośrednictwem płatności natychmiastowych „Tpay”
 • gotówką z tym, że paragon zostanie wystawiony w kolejnym dniu roboczym po uiszczeniu zapłaty i przekazany przy dostawie.

Zamówienia, dla których zaksięgowano wpłatę na rachunku bankowym GASTRO MONKEY lub otrzymano potwierdzenie przelewu tw dzień roboczy do godziny 12 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po wystąpieniu ww. zdarzeń. W innych wypadkach zamówienia będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dniu, w którym te zdarzenia nastąpiły.

W razie opóźnienia w płatności GASTRO MONKEY upoważnione jest do wstrzymania (bez konieczności składania odrębnego oświadczenia) wykonywania umowy do czasu uiszczenia płatności.

DOSTAWA

Dostawa zamówienia odbywa się w godzinach 17.00 – 01.00 dnia poprzedzającego dzień zamówienia lub w dzień zamówienia w godzinach 02:00 – 08:00 dla Klientów z Łodzi oraz w godzinach 02.00 – 08.00 w dzień zamówienia – dla pozostałych miejscowości (patrz https://zamowienia.gastromonkey.pl/ ). Zamówienie dostarczane jest codziennie poza dniami ustawowo wolnymi od pracy – w razie dokonania zamówienia na któryś z powyższych dni, zamówienie będzie dostarczone w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Jeżeli zamawiający zamówi zestaw na sobotę i niedzielę wówczas otrzyma catering w sobotę rano i będą to dwa inne zestawy.

GASTRO MONKEY dostarcza zamówienie do rąk własnych Klienta lub osoby przez niego upoważnionej w treści zamówienia (w braku wyraźnego zastrzeżenia odmiennego przyjmuje się, że osoba zastana pod adresem wskazanym jako adres dostawy jest upoważniona do odbioru zamówienia). W braku takiej możliwości zamówienie zostanie pozostawione pod adresem wskazanym jako adres dostawy ze skutkiem należytego wykonania zobowiązania, na dowód czego Wykonawca sporządzi zdjęcie.

GASTRO MONKEY dostarcza zamówienie na terenie całej Polski (wybrane miejscowości)

ZMIANY I ZAWIESZENIE ZAMÓWIENIA

Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, ponieważ zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta: „Przepisów ustawy nie stosuje się do umów zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta, z wyjątkiem art. 7a”.

Klient ma możliwość dokonania zmiany daty, adresu, odbiorcy oraz preferowanej godziny dostawy, jednak nie później niż do godziny 12 dnia roboczego poprzedzającego dzień dostawy (z wyjątkiem piątku – wtedy zmianę należy zgłosić do czwartku do godz. 12), o czym powinien poinformować telefonicznie.

Klient ma możliwość zawieszenia realizacji zamówienia na wskazany przez niego czas, nie dłuższy niż 14 dni, co powinno nastąpić najpóźniej do godz. 10 i co najmniej 2 dni robocze przed dniem, w którym dostawa miała nastąpić. W przypadku zawieszenia realizacji zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o czas trwania zawieszenia, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń oraz bez prawa do zwrotu dotychczas uiszczonych opłat.

Klient ma możliwość dokonania zmiany wybranego rodzaju diety, planu żywieniowego, standardu kalorycznego oraz przedłużenia czasu trwania umowy. Jeśli w ramach dokonanej zmiany wybrano droższy program lub przedłużono czas trwania umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin uiścić różnicę w opłacie powstałą na skutek dokonania zmiany. Do czasu uiszczenia tej opłaty, zamówienie będzie realizowane bez uwzględnienia zmian.

REKLAMACJE

Reklamacje można składać w formie elektronicznej lub listownie na ww. adresy.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko oraz adres Klienta do korespondencji,
 • datę dokonania zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,
 • datę i godzinę dostarczenia zamówienia, jeżeli jest to przedmiotem reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację wraz z ewentualnymi dowodami,
 • preferowany sposób odpowiedzi na reklamację (mailowo lub pocztą).
 • Reklamacje dotyczące jakości dostarczonych posiłków należy składać nie później niż w terminie 6 godzin od ich dostarczenia.

GASTROMONKEY rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych Klienta jest Damian Drozdowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PD FIT Damian Drozdowski Spółka Komandytowa, z siedzibą przy Skrybicze 17 15-606 Białystok, NIP: 9662174494. Administrator dokłada szczególnej staranności co do poszanowania prywatności Klientów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zamówienia Klienta oraz w celach promocyjnych Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania ich podczas składania zamówienia uniemożliwia jego skuteczne zrealizowanie. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przysługuje mu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania jego danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia jego danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 • przenoszenia jego danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez przesłanie stosownego żądania na adres biuro@gastromonkey.pl lub ul. Traktorowa 170, 91-­203 Łódź. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celach:

 • realizacji zamówienia, w tym w celu przekazania danych Klienta dostawcy zamówienia,
 • przesyłania dziennego menu cateringu,
 • kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych danych teleadresowych,
 • rozliczenia należności za świadczone usługi
 • marketingowych.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, rachunkowo-podatkowym, będącym odpowiedzialnym za działania marketingowe oraz realizujących dostawę towaru. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Klienta do państw trzecich. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 27 maja 2019 r. (Aktualizacja 21.03.2021)

Klient oświadcza, że nie stosuje w swojej działalności wzorców umownych o treści sprzecznej z treścią niniejszego Regulaminu a gdyby takie wzorce stosował to oświadcza jednocześnie oraz wyraża zgodę na to, że w stosunkach prawnych z GASTRO MONKEY pierwszeństwo stosowania będą miały postanowienia niniejszego Regulaminu.